กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ

นางสาวกาญจนา กามาด


นายวรการ ประพัฒน์สิริ


นางสุวินตา ดีแท้


นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสวลี มีมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน