โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจรทําดีตามรอยพ่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี..ตามรอยพ่อ
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี…ตามรอยพ่อ สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงมอก โดย นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ร.ต.ต.สมคิด กันนิกา รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สภ.เวียงมอก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดโครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี1เเละมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่1-2 สิงหาคม 2565 โดยมีนายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีดังกล่าว และมีนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนายโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farm) ณ โรงเมล่อนของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

โดยมี นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก

เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เเละมีนางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมวันที่ 1 | ภาพกิจกรรมวันที่ 2

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.799460528077680

ทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.798809521476114

อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ICT โดยมี ผู้อํานวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.796986844991715

รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในงานโครงการประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีทบทวนคำปฎิณาณตนเเละสวนสนาม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวน้ำ โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนบ้านสะพานหิน โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน และโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เข้าร่วมพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.782490349774698

วันต่อต้านยาเสพติดเเละวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเเละวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.777625920261141

มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Skills Competition)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.774728683884198

เปิดประชุมกองลูกเสือ-เตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการ นคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วยผู้บัญชาลูกเสือ และคณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.771709527519447