ลูกจ้างประจำและชั่วคราว


นายสมเกียรติ อินต๊ะพันธ์


นางเกษณี จ๊ะถา


นางสาวจันทร์จิรา พันธุ์วิลัย


นางสาวพรทิพย์ หินเพ็ชร


นายชวลิต รอบุญ


นายสิงห์น้อย ยศแปง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ

นางสาวกาญจนา กามาด


นายวรการ ประพัฒน์สิริ


นางสุวินตา ดีแท้


นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสวลี มีมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา