กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ

นางสาวกาญจนา กามาด


นายวรการ ประพัฒน์สิริ


นางสุวินตา ดีแท้


นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา


นายสิทธิราช ปิติเตชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา