โครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา

โครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา นำโดย คุณครูประนอม ดอนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ได้พัฒนาต่อยอด ดนตรีพื้นบ้านจิตอาสา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สืบสานรุ่นต่อรุ่นจากพี่สู่น้อง จากครูภูมิปัญญาผู้ชำนาญทางดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีไทย ถ่ายทอดทักษะพาปฏิบัติให้เล่นเป็น เล่นดี เป็นสิ่งดีมีคุณค่าพบหาได้ในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจรทําดีตามรอยพ่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี..ตามรอยพ่อ
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี…ตามรอยพ่อ สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงมอก โดย นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ร.ต.ต.สมคิด กันนิกา รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สภ.เวียงมอก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดโครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี1เเละมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่1-2 สิงหาคม 2565 โดยมีนายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีดังกล่าว และมีนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนายโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farm) ณ โรงเมล่อนของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

โดยมี นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก

เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เเละมีนางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมวันที่ 1 | ภาพกิจกรรมวันที่ 2