ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสวลี มีมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา