ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสวลี มีมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา