กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ

นางสาวกาญจนา กามาด


นายวรการ ประพัฒน์สิริ


นางสุวินตา ดีแท้


นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม