ลูกจ้างประจำและชั่วคราว


นายสมเกียรติ อินต๊ะพันธ์


นางเกษณี จ๊ะถา


นางสาวจันทร์จิรา พันธุ์วิลัย


นางสาวพรทิพย์ หินเพ็ชร


นายชวลิต รอบุญ


นายสิงห์น้อย ยศแปง