มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์,วันภาษาไทย,วันต่อต้านยาเสพติด

12 ตุลาคม 2564
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้เเก่ -กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมคณิตศาสตร์
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน