การติดตามผลการดำเนินงาน”โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรือน”

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต(Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในการนี้คณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ นี้ด้วย