อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ICT โดยมี ผู้อํานวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.796986844991715