โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farm) ณ โรงเมล่อนของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

โดยมี นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก

เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เเละมีนางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมวันที่ 1 | ภาพกิจกรรมวันที่ 2