นิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภาพกิจกรรม