ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

รงเรียนเวียงมอกวิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2524  โดยคณะบุคคล อันประกอบไปด้วย

1. นายกวี     บำเพ็ญบุญ นายอำเภอเถิน
2. นายจักรพรรดิ   วะทา ศึกษาธิการอำเภอเถิน
3. นายเขียน   แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
4. นายยุทธพงษ์ อนุมัติ               หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเถิน
5. นายณรงค์ อนันตรังษี           ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

พร้อมด้วยประชาชนในตำบลเวียงมอก นำโดยนายเขียน  ปุ๊ดหนอย กำนันตำบลเวียงมอก นายบุญ ตาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยริน นายประสิทธิ์  สายป้องแก้ว ผู้นำท้องถิ่น นายยืน  หินเพชร  แพทย์ประจำตำบลเวียงมอก และประชาชน  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและวัสดุอุปกรณ์  ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 หลังและได้ร่วมบริจาคกระดานโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูจำนวน 4 ตำแหน่งได้แก่

  1. นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
  2. นางสาวนงนุช เรืองสวัสดิ์
  3. นายประดิษฐ์ อุ่นหน่อ
  4. นายดุสิต ถินเกียรติชัย
  5. นักการจำนวน 1  คน คือ  นายมณี  คำมูลรัตน์

โดยมีนายทั่น  ตากัน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  เปิดการสอนตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม  2524  เป็นต้นมา ใน เดือนพฤษภาคม  2526 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3   จนปี พ.ศ. 2538  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เปิดสอน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2540 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จนถึงปัจจุบัน