จำนวนบุคลากร

ประเภทบุคลากรเพศ
ชายหญิงรวม
ผู้บริหาร112
ครูประจำการ32225
พนักงานราชการ11
ครูอัตราจ้าง314
ลูกจ้างประจำ11
ลูกจ้างชั่วคราว235
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด102838

จำนวนบุคลากร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา