จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

ม.11/132 คน61
1/229 คน
ม.22/126 คน55
2/229 คน
ม.33/124 คน50
3/226 คน
ม.44/126 คน36
4/210 คน
ม.55/115 คน22
5/27 คน
ม.66/124 คน42
6/218 คน