จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
35
35
70
ม.2
31
26
57
ม.3
32
37
69
ม.4
28
24
52
ม.5
16
35
51
ม.6
31
40
50
รวม
173
197
370